Terug naar
de hoofdsite
Offerte
aanvragen
Notariskantoor Groningen

Privacyverklaring Hoekstra & Partners Notarissen Groningen

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Hoekstra & Partners Notarissen Groningen
Adres: Leonard Springerlaan 7
Postcode / Plaats: 9727 KB Groningen
Contactpersoon: mr. M. de Jong
E-mailadres: groningen@hoekstraenpartners.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.

 1. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 2. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 3. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 4. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 5. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen géén toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat deze gegevens zullen worden verwerkt op basis van de grondslagen wettelijke verplichting, toestemming en uitvoering overeenkomst.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor of één van de kantoren van het samenwerkingsverband Hoekstra & Partners Notarissen persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • openbare registers, waaronder het Kadaster;
 • makelaar of andere adviseur in verband met een transactie/overeenkomst waarin u één van de partijen bent;
 • hypotheekadviseur of bancaire instelling waarbij u een opdracht tot financiering heeft
  afgesloten;
 • schenker;
 • testateur / testatrice;
 • erflater / erflaatster.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Registerhouders (Kadaster, Handelsregister, CTR, CLTR)
 • Organisatie en instellingen voor zover de gegevens betrekking hebben op het uitoefenen van de wettelijke taak (Belastingdienst, bancaire instellingen, KNB)

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie, tenzij de uitoefening van een wettelijke taak of de uitvoering van een opdracht daartoe leidt.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke
bepalingen zoals de Wet op het Notarisambt en de Archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor
wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Dat verzoek zal worden beoordeeld met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (onder andere Archiefwet en Wet op het Notarisambt). Staan de gegevens in
een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële
plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Cookiebeleid
Functionele cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar onder andere informatie wordt opgeslagen zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zo zijn dat sommige onderdelen op onze
website dan niet meer goed functioneren.

Analytische cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te
weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt. De op deze manier verkregen informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde
State en vervolgens daar door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het Notarisambt. Mocht de notaris om die
reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag per mail via groningen@hoekstraenpartners.nl of per post Leonard Springerlaan 7 te 9727 KB Groningen.